Hírdetések

 

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) PREST INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-014826, székhely: 4138 Komádi, Szent István útja 8..) Debreceni Törvényszék 9.Fpk.216/2019/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. augusztus 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1994146

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. szeptember 11. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. szeptember 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 19 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező igóságok vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a felszámoló Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11734004-20518705 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3 db jármű az alábbiak szerint:1. IVECO Eurocargo tehergépkocsi, frsz.: LHM-861, gyártási év: 1992., üzemképtelen, igen elhasznált, évek óta áll megbontva (karambolozott), műszaki vizsga érvényessége: 2019.01.18. (lejárt). Minimálár: 100.000 Ft.2. Schmitz SCS 24/L-13 62E félpótkocsi, frsz.: XXY-177, gyártási év: 2002., színe: kék, üzemképtelen, elhasznált, évek óta nem üzemel. Minimálár: 200.000 Ft3. Müller-Mitteltal TS 3 AL 30 pótkocsi, frsz.: XWF-747, gyártási év: 1997., üzemképtelen, elhasznált, évek óta nem üzemel. Minimálár: 80.000 Ft.A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban eszközönként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról. A minimálárat el nem érő ajánlati árat tartalmazó pályázatot felszámoló nem fogadja el.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 380 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 380 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO Eurocargo tehergépkocsi

Típus:

Jármű

Gyártmány:

IVECO Eurocargo

Gyártási idő:

1992.

Állapot:

Működésképtelen

Tehermentes:

igen

Mennyisége:

1 db

Becsérték:

100 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Schmitz SCS 24/L-13 62E félpótkocsi

Típus:

Jármű

Gyártmány:

Schmitz SCS 24/L-13 62E félpótkocsi

Gyártási idő:

2002.

Állapot:

Működésképtelen

Tehermentes:

nem NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtási jog

Mennyisége:

1 db

Becsérték:

200 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Müller-Mitteltal TS 3 AL 30 pótkocsi

Típus:

Jármű

Gyártmány:

Müller-Mitteltal TS 3 AL 30 pótkocsi

Gyártási idő:

1997.

Állapot:

Működésképtelen

Tehermentes:

igen

Mennyisége:

1 db

Becsérték:

80 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok az alábbiak szerint tekinthetők meg: 1. IVECO Eurocargo tehergépkocsi, frsz.: LHM-861: 2020. szeptember 15-én 11 órakor 8981 Gellénháza, Új u. 1. szám alatt, 2. Schmitz SCS 24/L-13 62E félpótkocsi, frsz.: XXY-177: 2020. szeptember 10-én és 25-én 11 órakor 4110 Debrecen, Balmazújvárosi út 40. szám alatt, 3. Müller-Mitteltal TS 3 AL 30 pótkocsi, frsz.: XWF-747: 2020. szeptember 10-én és 25-én 13 órakor 4138 Komádi, külterület 0557/35. hrsz. alatt. A megtekintéshez előzetes bejelentkezés szükséges, amely az EÉR felületén keresztül történik a megtekintés napját megelőző nap 16 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján - amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11734004-20518705 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámla-számra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban eszközönként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő ingóságok becsértéke nettó árat jelent. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóságok tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgyak értékesítésére első alkalommal kerül sor. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgyak minimálára a becsérték 100 %-a.A jelen pályázati kiírásban meghirdetett eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, de a benyújtott pályázati ajánlatban eszközönként nyilatkozni kell az ajánlott vételárról.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1994146/tetelek.pdf

A www.modulig.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2017 copyright Modulig Kft. | admin | Honlapk?sz?t?s