Hírdetések

 

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) WINNING ELEVEN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 012517, székhely: 3432 Emőd, Kossuth Lajos utca 101..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.186/2019/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. február 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1862808

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. március 13. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. március 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 470 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a Modulig Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11734004-20518705 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Emőd, Kossuth utca 101., belterület 1052 hrsz. alatti kivett lakóház, üzlet, gépkocsitároló és udvar. Az ingatlan 380 nm, saroktelken található, körbekerített. A rajta lévő épület az 1980-as évek végén épült, 10 m x 12 m alapterületű, nincs szigetelve, háromszintes (pince, földszint és tetőtér) kialakítású. A földszint kifejezetten élelmiszerüzlet céljára épült. Az épület évek óta használaton kívül van. A pincébe folyamatosan beszivárog a rétegvíz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 423 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 423 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, üzlet, gépkocsitároló és udvar

Típus:

ház

Területe:

380 m²

Állapota:

felújítandó

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

9 423 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Emőd

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

1052

Ingatlan postai címe:

3432 Emőd, Kossuth Lajos utca 101..

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:

kivett lakóház, üzlet, gépkocsitároló és udvar

Területnagyság:

380 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett lakóház, üzlet, gépkocsitároló és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

WINNING ELEVEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." 3432 Emőd, Kossuth u. 101.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. jelzálogjog 7.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.) javára, III/4. végrehajtási jog 3.395.185 Ft és járulékai erejéig a Nemzetei Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára, III/5. végrehajtási jog 408.968 Ft és járulékai erejéig a Kelet-Alfi-Ker Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 99.) javára, III/6. végrehajtási jog 208.712 Ft és járulékai erejéig a Sajt Kalmár Kereskedelmi Kft. (3572 Sajólád, Kossuth u. 9.) javára, III/7. végrehajtási jog 46.197 Ft és járulékai erejéig a Borsodvíz Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) javára, III/8. végrehajtási jog 5.032.901 Ft és járulékai erejéig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető 3432 Emőd, Kossuth L. u. 101. szám alatt 2020. március 10-én 11 órakor és 2020. március 27-én 11 órakor, előzetes bejelentkezés alapján, amely az EÉR felületén keresztül történik a megtekintés napját megelőző nap 16 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján - amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a MODULIG Vagyonkezelő Kft. OTP Banknál vezetett 11734004-20518705 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámla-számra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1 %-a + ÁFA, de legalább 150.000,-Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke nettó árat jelent. Az ingatlannal együtt vevő részére értékesítésre, átadásra kerülnek az ingatlanhoz tartozó infrastrukturális jogok vételezési lehetőségek (víz, villany, gáz stb.) azonban ezek meglétéért, terjedelméért az ezekkel kapcsolatos kötelezettségekért, követelésekért eladó kötelezettséget nem vállal. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgy értékesítésére első alkalommal kerül sor. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgyak minimálára a becsérték 100 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1862808/tetelek.pdf

A www.modulig.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2017 copyright Modulig Kft. | admin | Honlapk?sz?t?s