Hírdetések

 

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) RÉVA-DUNA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 019865, székhely: 2400 Dunaújváros, Papírgyári utca 36..) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.152/2016/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. november 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1307970

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2018. november 23. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2018. december 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 149 150 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingóság vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a RÉVA-DUNA Kft. "f.a." MKB Banknál vezetett 10300002-10693162-49020016 számú pénzforgalmi bankszámlájára - RÉVA-DUNA Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db 2008. gyártási évű Audi (4L) Q7 típusú személygépkocsi.Főbb jellemzői: hengertérfogata 2967 cm3 (Diesel motor, szállítható személyek száma 5 fő, színe fekete (metál/gyöngyház), műszaki vizsga érvényessége 2018. 06. 03-án lejárt. A gépkocsi jelenleg nem üzemképes (lemerült akkumulátor). Az első vészhárító jobb oldali vége, a hátsó vészhárító jobb oldali vége, a hűtőrács keret alsó része sérült, horzsolt. A bal oldalán a lámpa/prizma sérült. Az ajtókon karcolás nyoma látható, a festék több helyen az ajtók éléről leverődött. A gépkocsi jobb oldala sérült volt. A bal első ajtónál a zárbetét szorul, kulccsal a központi zár nem működik, 1 db kulcs áll rendelkezésre. A gumiabroncsok állapota 30 %-os.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 983 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 983 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személygépkocsi

Típus:

Jármű

Gyártmány:

Audi (4L) Q7 3.0 TDI Quattro

Gyártási idő:

2008.

Állapot:

üzemképtelen

Tehermentes:

igen

Mennyisége:

1 db

Becsérték:

2 983 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2890 Tata, Táncsics M. út 25/A. szám alatt 2018. 11. 22-én 11 óra és 11 óra 30 perc között, előzetes bejelentkezés alapján, amely az EÉR felületén keresztül történik.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A jelen értékesítés nem áfaköteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a RÉVA-DUNA Kft. "f.a." MKB Banknál vezetett 10300002-10693162-49020016 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközt a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke nettó árat jelent. A személygépkocsi tulajdonjoga nincs átvezetve RÉVA-DUNA Kft. "f.a." nevére.Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóság tehermentesen kerül értékesítésre. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet szerint az értékesítési hirdetmény tervezetéről értesítendő fél nincs.A felszámolási eljárásban a vagyontárgy először kerül meghirdetésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1307970/tetelek.pdf

A www.modulig.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2017 copyright Modulig Kft. | admin | Honlapk?sz?t?s